กลับหน้าแรก
 
           ประเด็นยุทธศาสตร์

     1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
     2.การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     3.การทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
     4.ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
     5.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
     6.การบริหารจัดการ
     7.การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     8.วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
     9.การค้าและการลงทุน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042- 718-898 โทรสาร 042- 711-111 Webmaster : oonwanida@hotmail.com