หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โดย : admin
อ่าน : 170
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วิสัยทัศน์
          การศึกษามีคุณภาพ เสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานการวิจัย
 
พันธกิจ
    1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
    2. ส่งเสริม สนับสนุนครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
    3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
    4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
    5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
    6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย