หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เป้าประสงค์
โดย : admin
อ่าน : 122
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
3. ประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม
4. หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
5. กำลังคนได้รับพัฒนาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษา