หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประเด็นยุทธศาสตร์
โดย : admin
อ่าน : 130
อังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
4. การพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
5. พัฒนาการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการ