หนังสือคำสั่ง เอกสาร Download

เรื่อง : คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๑๑๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น กรรมการผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
เรียน :
เนื้อหา : คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๑๑๔๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น กรรมการผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มนโยบายและแผน
แนบไฟล์ :
[]20161019144424.pdf]
ผู้นำส่ง : วนิดา เมื่อ : 19 ต.ค. 2559 ip:1.1.157.76 เปิด : 343 ครั้ง